logo
VidMate
Free YouTube video & music downloader
Download
Jian shi liu bai yuan (2012)

Jian shi liu bai yuan (2012)

GENRESAction,Drama
LANGChinese,Mandarin
ACTOR
Yang SongChenghui YuChengyuan LiYenny Martin
DIRECTOR
Haofeng Xu

SYNOPSICS

Jian shi liu bai yuan (2012) is a Chinese,Mandarin movie. Haofeng Xu has directed this movie. Yang Song,Chenghui Yu,Chengyuan Li,Yenny Martin are the starring of this movie. It was released in 2012. Jian shi liu bai yuan (2012) is considered one of the best Action,Drama movie in India and around the world.

The spear signifies political power, the arrow personal ambition. What happens when the two collide?

Same Director

Hot Search